bASIC

提供: tezos-wiki
移動先: 案内検索


basic
[[テンプレート:Ns:file:Logo-basic.png | 270x64px]]

BASICはBitcoinの鉱夫(ModMiner)として成功を収めていたBTCFPGAから飛び出し、資金調達のために予約注文を受けてASICデザインをリリースしようとしていました。

2012年9月3日、BASICはBitcoinASIC / BTCFPGAの第4世代Bitcoinマイニングデバイスとして発表されました。[1]

2013年1月9日にBASICプロジェクトをキャンセルし、アジアの投資家に売却すると言われました が、 この申し立ては後で取り下げられました。

プロジェクトのプリンシパルは2013年1月13日、「この時点で、払い戻しのリクエストを送ろうと思っているのであれば、代わりにチャージバックを行うことをお勧めします。」[2]

2013年2月1日に、「カナダの巨大企業家電メーカーのデビジョン」が支配を引き継いだとのメッセージがBASICのウェブサイトに掲載されました[3]、後でCAN-ELECTRIC [4]と判明しました。しかし、[BitcoinTalkフォーラム]メンバーとCan Electricとの間の交換では、彼らがこの取り組みに関与していないことを示唆する声明を出しました。[5]

参考文献[編集]

<リファレンス/>

{{Komoji} } { {infobokkusu company | name = basic | imāju = [[テンプレート:Ns: Fairu: Logo - basic. Png | 270 x 64 px] ] | u~ebusaito = [https: / / Www. Bitcoinasic. Komu/ bitcoinasic. Komu]}} bASIC wa Bitcoin no kōfu (ModMiner) no seikō o osamete ita [ [BTCFPGA] ] kara tobidashi, shikin chōtatsu no tame ni yoyaku chūmon o ukete ASIC dezain o rirīsu suru koto o nozonde imashita. 2012-Nen 9 tsuki 3-nichi, bASIC wa BitcoinASIC/ BTCFPGA no dai 4 sedai Bitcoin mainingudebaisu to shite happyō sa remashita. < Ref > https: / / Bitcointalk. Orugu/ index. Php? Topic = 79637. Msg 1157524# msg 1157524 </ ref > 2013-nen 1 tsuki 9-nichi ni bASIC purojekuto ga kyanseru sa re, Ajia no tōshi-ka ni baikyaku sa reta to shuchō sa reta - kono mōshitate wa atode torisage raremashita. Purojekuto no purinshiparu wa 2013-nen 1 tsuki 13-nichi,`kono jiten de, haraimodoshi no rikuesuto o okurou to omotte iru nodeareba, kawarini chājibakku o okonau koto o o susume shimasu.'< Ref > https: / / Bitcointalk. Orugu/ index. Php? Topic = 136217. 0 </ Ref > 2013-nen 2 tsuki 1-nichi ni,`Kanada no kyodai kigyō kaden mēkā no debijon' ga shihai o hikitsuida to no messēji ga bASIC no u~ebusaito ni keisai sa remashita < ref > https: / / Bitcointalk. Orugu/ index. Php? Topic = 140411. 0 </ Ref >,-go de kan - erekutorikku < ref > https: / / Bitcointalk. Orugu/ index. Php? Topic = 140411. Msg 1497234# msg 1497234 </ ref > to hanmei shimashita. Shikashi,[BitcoinTalk fōramu] menbā to Can Electric to no ma no kōkan wa, karera ga kono torikumi ni kan'yo shite inai koto o shisa suru seimei o motarashita. < Ref > https: / / Bitcointalk. Orugu/ index. Php? Topic = 140411. Msg 1507124# msg 1507124 </ ref > = = sankō bunken = = < rifarensu/ >